หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ายหนึ้ง
อักษรล้านนา
ตายฯหึ้นฯง
เทียบอักษรไทย
[ตายหนึ้ง]
ความหมาย

ก.ตายนึ่ง - ตายเพราะแดดจัด อย่างตะไคร่น้ำ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ายหนึ้ง (ตายฯหึ้นฯง)