หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋ายลืม
อักษรล้านนา
ตายฯลืมฯ
เทียบอักษรไทย
[ตายลืม]
ความหมาย

ก.หมดสติ,สลบ,ตายไปชั่วครู่แล้วฟื้นขึ้นมาอีก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ายลืม (ตายฯลืมฯ)