หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋ายละลูก
อักษรล้านนา
ตายฯละลูก
เทียบอักษรไทย
[ตายละลูก]
ความหมาย

ก.ตายละทิ้งลูกไป,ตายจากลูกไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ายละลูก (ตายฯละลูก)