หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ายละ
อักษรล้านนา
ตายฯละ
เทียบอักษรไทย
[ตายละ]
ความหมาย

ก.ตายทิ้งลูกหลาน ญาติพี่น้อง หรือผู้ที่อยู่ในความอุปการะไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ายละ (ตายฯละ)