หน้าหลัก
ต๋ายละ
ตายฯละ
[ตายละ]

ก.ตายทิ้งลูกหลาน ญาติพี่น้อง หรือผู้ที่อยู่ในความอุปการะไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ายละ (ตายฯละ)