หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ายซาก
อักษรล้านนา
ตายฯซากฯ
เทียบอักษรไทย
[ตายซาก]
ความหมาย

ก.ตายแล้วเหลือแต่ซากแห้งอยู่ เช่น จั๊กกิ้มต๋ายซาก - จิ้งจกตายซาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ายซาก (ตายฯซากฯ)