หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ายขุย
อักษรล้านนา
ตายฯขุ
เทียบอักษรไทย
[ตายขุย]
ความหมาย

ก.ตายพร้อมๆกัน อย่างไม้ไผ่เมื่อหมดอายุจะตายพร้อมๆกัน เรียกไผ่ต๋ายขุย เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ายขุย (ตายฯขุ)