หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋ายก๋ะ
อักษรล้านนา
ตายฯกลฯะ
เทียบอักษรไทย
[ตายกละ]
ความหมาย

ก.ตะกละ,มุมมาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ายก๋ะ (ตายฯกลฯะ)