หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าย
อักษรล้านนา
ตายฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาย]
ความหมาย

ก๑.สิ้นใจ,สิ้นชีวิต,เสียชีวิต,หมดลมหายใจ ก๒.เคลื่อนที่ต่อไปไม่ได้ เช่น รถต๋าย ก๓.หมดสิทธิ์ในการเล่นในรอบนั้นๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าย (ตายฯ)