หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ามไฟ
อักษรล้านนา
ตาไฟ
เทียบอักษรไทย
[ไฟ]
ความหมาย

ก.จุดไฟ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ามไฟ (ตาไฟ)