หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ามใจ๋มัก
อักษรล้านนา
ตาไจมักฯ
เทียบอักษรไทย
[ตามใจมัก]
ความหมาย

ก.ตามความต้องการ,ตามที่ปรารถนา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ามใจ๋มัก (ตาไจมักฯ)