หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋ามโกมอิ๋ด้า
อักษรล้านนา
ตามฯโคมฯอิด้า
เทียบอักษรไทย
[ตามโคมอิด้า]
ความหมาย

ก.จุดตะเกียงเจ้าพายุ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ามโกมอิ๋ด้า (ตามฯโคมฯอิด้า)