หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ามโกม
อักษรล้านนา
ตามฯโค฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ตามโคม]
ความหมาย

ก.จุดตะเกียง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ามโกม (ตามฯโค฿มฯ)