หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ามแต่อันมี
อักษรล้านนา
ตาแต่อันฯมี
เทียบอักษรไทย
[ตามแต่อันมี]
ความหมาย

ว.ตามมีตามเกิด - ตามกำลังความสามารถอันน้อยนิดที่มีอยู่ในขณะนั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ามแต่อันมี (ตาแต่อันฯมี)