หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ามแค่
อักษรล้านนา
ตามฯแระฯค่,-แฅ่
เทียบอักษรไทย
[ตามแคร่,-แฅ่]
ความหมาย

ก.จุดคบไฟ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ามแค่ (ตามฯแระฯค่,-แฅ่)