หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ามเป๋ว
อักษรล้านนา
ตาเปลฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[ตามเปลว]
ความหมาย

ว.ปล่อยตามกระแส,ไม่ทัดทาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ามเป๋ว (ตาเปลฯวฯ)