หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋ามาบ
อักษรล้านนา
ตามาปฯ
เทียบอักษรไทย
[ตามาบ]
ความหมาย

น.ตาเบิกโพลง,ตาลุก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ามาบ (ตามาปฯ)