หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ามลมต๋ามแล้ง
อักษรล้านนา
ตาล฿มฯตามฯแล้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ตามลมตามแล้ง]
ความหมาย

ว.(สำ.) สุดแล้วแต่จะเป็นไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ามลมต๋ามแล้ง (ตาล฿มฯตามฯแล้งฯ)