หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋ามยถาก๋รรม
อักษรล้านนา
ตายถากัม์มฯ
เทียบอักษรไทย
[ตามยถากรรม]
ความหมาย

ดู...ต๋ามบุญต๋ามก๋ำ

ออกเสียงล้านนา
ต๋ามบุญต๋ามก๋รรม
อักษรล้านนา
ตาบุญตากัม์มฯ
เทียบอักษรไทย
[ตามบุญตามกรรม]
ความหมาย

ว.ตามแต่จะเป็นไป,แล้วแต่บุญกรรมจะหนุนนำหรือนำพาไป; ตามยถากรรม,ตามหน้าบุญ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ามยะถาก๋ำ (ตายถากัม์มฯ)