หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าม
อักษรล้านนา
ตามฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาม]
ความหมาย

ก๑.เลียนแบบ,ไปหรือมาข้างหลัง ก๒.จุดให้ติดไฟ เช่น ต๋ามเตียน-จุดเทียน ว.คล้อยตาม,แล้วแต่,ไม่ขัด,เหมือนอย่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าม (ตามฯ)