หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋าฟาง
อักษรล้านนา
ตาฟางฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาฟาง]
ความหมาย

ดู...ต๋าฝ้าต๋าฟาง

ออกเสียงล้านนา
ต๋าฝ้าต๋าฟาง
อักษรล้านนา
ตาฝ้าตาฟางฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาฝ้าตาฟาง]
ความหมาย

น.ตาพร่า,ตามัว; ต๋าฟาง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าฟาง (ตาฟางฯ)