หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าฝ้าต๋าฟาง
อักษรล้านนา
ตาฝ้าตาฟางฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาฝ้าตาฟาง]
ความหมาย

น.ตาพร่า,ตามัว; ต๋าฟาง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าฝ้าต๋าฟาง (ตาฝ้าตาฟางฯ)