หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าฝั่งหยูด
อักษรล้านนา
ตาฝั่งฯอยฯด
เทียบอักษรไทย
[ตาฝั่งอฺยูด]
ความหมาย

ก.ต๋าฝั่งหยูด - ตลิ่งพัง; ต๋าฝั่งโหยด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าฝั่งหยูด (ตาฝั่งฯอยฯด)