หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าฝั่ง
อักษรล้านนา
ตาฝั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาฝั่ง]
ความหมาย

น.ตลิ่ง,ฝั่งน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าฝั่ง (ตาฝั่งฯ)