หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋าผ่อตี๋น
อักษรล้านนา
ตาผํอฯตีนฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาผ่อตีน]
ความหมาย

ก.เวลาเดินให้ดูเท้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าผ่อตี๋น (ตาผํอฯตีนฯ)