หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋าปั๋กผ่อ
อักษรล้านนา
ตาปักฯผํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาปักผ่อ]
ความหมาย

ก.จ้องดู,เพ่งดู; ต๋าติ๋ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าปั๋กผ่อ (ตาปักฯผํอฯ)