หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋าต้อ
อักษรล้านนา
ตาตํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาต้อ]
ความหมาย

น.ตาต้อ - ตาพิการมองอะไรไม่เห็นชัดเจน หรืออาจทำให้ตาบอดได้,โรคตาที่ทำให้มองเห็นไม่ชัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าต้อ (ตาตํอฯ)