หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าตุ๋บ
อักษรล้านนา
ตาตุบ,-ตุ
เทียบอักษรไทย
[ตาตุบ]
ความหมาย

น.ตาบวม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าตุ๋บ (ตาตุบ,-ตุ)