หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าตี่
อักษรล้านนา
ตาตี่
เทียบอักษรไทย
[ตาตี่]
ความหมาย

น.ตาที่หนังตาตกลงมาจนเกือบปิด ทำให้เบิกตากว้างไม่ได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าตี่ (ตาตี่)