หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋าติ๋ด
อักษรล้านนา
ตาติดฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาติด]
ความหมาย

ก.จ้องดู,เพ่งดู; ต๋าปั๋กผ่อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าติ๋ด (ตาติดฯ)