หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าติ๊พย์
อักษรล้านนา
ตาทิพ์ยฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาทิพย์]
ความหมาย

น.ตาทิพย์ -ตาวิเศษ มองเห็นในสิ่งที่คนปกติมองไม่เห็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าติ๊บ (ตาทิพ์ยฯ)