หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าดี
อักษรล้านนา
ตาดี
เทียบอักษรไทย
[ตาดี]
ความหมาย

น.ตาที่มองเห็นได้ดี ว.ตาไว,ตาแหลม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าดี (ตาดี)