หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋าซ่อม
อักษรล้านนา
ตาซ่อฯม
เทียบอักษรไทย
[ตาซ่อม]
ความหมาย

ว.อาการที่ตาฟาง หรือมองเห็นไม่ชัด; ต๋าซุ่ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าซ่อม (ตาซ่อฯม)