หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋างแตน
อักษรล้านนา
ตางฯแทนฯ
เทียบอักษรไทย
[ตางแทน]
ความหมาย

ก.ทำหน้าที่แทน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋างแตน (ตางฯแทนฯ)