หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋างเข้า
อักษรล้านนา
ตางฯเขั้า
เทียบอักษรไทย
[ตางเข้า]
ความหมาย

ก.กินแทนข้าวเช่น กินกลอย ขนม ขนมปัง ผลไม้ เป็นต้น เพื่อให้อิ่มแทนกินข้าว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋างเข้า (ตางฯเขั้า)