หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋างต๋า
อักษรล้านนา
ตางฯตา
เทียบอักษรไทย
[ตางตา]
ความหมาย

ก.ทำหน้าที่ดูแล (บ้านเมือง/กิจการงานต่างๆ) แทน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋างต๋า (ตางฯตา)