หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋างตี๋นต๋างมือ
อักษรล้านนา
ตางฯตีนฯตางฯมื
เทียบอักษรไทย
[ตางตีนตางมือ]
ความหมาย

ก.แทนตัว,ทำหน้าที่แทน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋างตี๋นต๋างมือ (ตางฯตีนฯตางฯมื)