หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋างตั๋ว
อักษรล้านนา
ตางฯต฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ตางตัว]
ความหมาย

ก.(ทำหน้าที่) แทนตน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋างตั๋ว (ตางฯต฿วฯ)