หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋าง
อักษรล้านนา
ตางฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาง]
ความหมาย

น.สัดตวงข้าว - ภาชนะไม้ไผ่คล้ายกระบุงสำหรับใช้ตวงข้าวเปลือก,ข้าวเปลือกเต็ม ๑ ต๋าง หนัก ๑๔ กิโลกรัม; ก.แทน,ทำแทน เช่น ต๋างหูต๋างต๋า - แทนหูแทนตา, ต๋างมือต๋างตี๋น - แทนมือแทนเท้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าง (ตางฯ)