หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าขอ
อักษรล้านนา
ตาขํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาขอ]
ความหมาย

น.ตะขอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าขอ (ตาขํอฯ)