หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าก้าม
อักษรล้านนา
ตาค่าฯมฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาค่าม]
ความหมาย

น.สะโพก ตะก้าม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าก้าม (ตาค่าฯมฯ)