หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าก่อน
อักษรล้านนา
ตาก่อฯร
เทียบอักษรไทย
[ตาก่อน]
ความหมาย

ว.แต่ก่อน,ในอดีต,อดีตกาล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าก่อน (ตาก่อฯร)