หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋ากี้
อักษรล้านนา
ตากี้
เทียบอักษรไทย
[ตากี้]
ความหมาย

ว.แต่กี้ - พึ่งผ่านไป,ผ่านไปหยกๆ,ผ่านไปสักครู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ากี้ (ตากี้)