หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋า
อักษรล้านนา
ตา
เทียบอักษรไทย
[ตา]
ความหมาย

น.ตา - อวัยวะของคนสัตว์ที่ใช้ดู,ลูกนัยน์ตา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋า (ตา)