หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋อเฟือง
อักษรล้านนา
ตํอฯเฟิอฯง
เทียบอักษรไทย
[ต๋อเฟือง]
ความหมาย

น.ซังข้าว - ตอข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋อเฟือง (ตํอฯเฟิอฯง)