หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋อนแลง
อักษรล้านนา
ตอฯร
เทียบอักษรไทย
[ตอนแลง]
ความหมาย

ว.ตอนเย็น, เวลาเย็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋อนแลง (ตอฯร)