หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋อนหำ
อักษรล้านนา
ตอฯรหำ
เทียบอักษรไทย
[ตอนหำ]
ความหมาย

ดู...ต้องหำ

ออกเสียงล้านนา
ต้องหำ
อักษรล้านนา
ต้อฯงหำ
เทียบอักษรไทย
[ต้องหำ]
ความหมาย

ก.ทำหมันสัตว์ เช่น สุนัข วัว เป็นต้น โดยการบีบหรือตัดเอาลูกอัณฑะออก; ต๋อนหำ,เอาหำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋อนหำ (ตอฯรหำ)