หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋อนสั๋ตว์
อักษรล้านนา
ตอฯรสัตฯ,-สัต์ตฯ
เทียบอักษรไทย
[ตอนสัตว์]
ความหมาย

ก.ทำหมันสัตว์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋อนสั๋ตว์ (ตอฯรสัตฯ,-สัต์ตฯ)