หน้าหลัก
ต๋อนสั๋ตว์
ตอฯรสัตฯ,-สัต์ตฯ
[ตอนสัตว์]

ก.ทำหมันสัตว์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋อนสั๋ตว์ (ตอฯรสัตฯ,-สัต์ตฯ)