หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋องจ่อ
อักษรล้านนา
ตอฯงจํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ตองจ่อ]
ความหมาย

น.ใบตองอ่อนที่นาบด้วยเตารีดหรือถุงทรายร้อน เพื่อใช้มวนบุหรี่; ต๋องจ่า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋องจ่อ (ตอฯงจํอฯ)