หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋อ
อักษรล้านนา
ตํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ตอ]
ความหมาย

น.ตอ - โคนของพืชที่ลำต้นถูกตัดหรือหักไปแล้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋อ (ตํอฯ)