หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋บหัวลูบง่อน
อักษรล้านนา
ต฿ปฯห฿วฯลูง่อฯร
เทียบอักษรไทย
[ตบหัวลูบง่อน]
ความหมาย

ก.กระทำการใดๆต่อผู้อื่น เช่น ตบหัวแล้วแสร้งลูบท้ายทอย หรือตบหัวแล้วแสร้งลูบหลัง หรือดุด่าว่ากล่าวแล้วแสร้งพูดสั่งสอน เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋บหัวลูบง่อน (ต฿ปฯห฿วฯลูง่อฯร)